Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Chandra ASRI của Indonesia phát triển nhựa PP cho phụ tùng ô tô

Author: SSESSMENTS

PT Chandra Asri Petrochemical TBK, nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất Indonesia, đã phát triển nhựa polypropylen (PP) hiệu suất cao phù hợp để đúc các bộ phận tự ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Asia Pacific,Indonesia,PP,SEA,Vietnamese

Published on June 22, 2021 10:06 AM (GMT+8)
Last Updated on June 22, 2021 10:06 AM (GMT+8)