Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Giá Polypropylene SEA (PP) ngày 30 tháng 9 năm 2021

Author: SSESSMENTS

- thông báo từ nhà giao dịch địa phương lớn nhất Indonesia SSESSMENTS.COM rằng người mua trong nước đang hoảng loạn mua khi nhà sản xuất polyolefin hàng đầu của ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PP,SEA,Vietnamese

Published on September 30, 2021 11:51 AM (GMT+8)
Last Updated on September 30, 2021 11:51 AM (GMT+8)