Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

MonthlySSESSMENTS: Báo Cáo Thị Trường PP Việt Nam Trong Tháng 10

Author: SSESSMENTS

Giá PP nhập khẩu vẫn ổn định do giá monomer cao hơn và nguồn cung tương đối khan hiếm trên thị trường Nhu cầu vẫn ở mức giảm, người mua ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Monthly,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on November 4, 2020 11:19 AM (GMT+8)
Last Updated on November 4, 2020 11:23 AM (GMT+8)