Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: 5 điều cần xem trong tuần thị trường polypropylene (PP) bắt đầu từ ngày 28 tháng 3

Author: SSESSMENTS

Trung Quốc Polypropylene (PP) Các chào hàng nội địa đối với hàng hóa polypropylene (PP) nhìn chung được giữ ổn định và ổn định hơn ở mức 50 CNY / ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,All Products,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Malaysia,NEA,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on March 25, 2022 4:00 PM (GMT+8)
Last Updated on March 25, 2022 4:00 PM (GMT+8)