Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Chào giá polypropylene (PP) trong nước và xuất khẩu tại Trung Quốc bắt đầu tuần với sự điều chỉnh đáng chú ý

Author: SSESSMENTS

Một nhà giao dịch tại Trung Quốc được liên hệ bởi SSESSMENTS.COM Nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng chào bán polypropylene (PP) trong nước và xuất khẩu ở Trung Quốc ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on March 7, 2022 2:45 PM (GMT+8)
Last Updated on March 7, 2022 2:45 PM (GMT+8)