Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Người mua Malaysia suy đoán lý do đằng sau chiến lược giá mới nhất từ các nhà sản xuất polyethylene terephthalate (PET) trong nước, nhập khẩu từ Trung Quốc thay đổi vào khoảng thời gian hàng ngày

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Malaysia đã suy đoán lý do đằng sau chiến lược định giá mới nhất từ các nhà sản xuất polyethylene ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Malaysia,NEA,News,PET,SEA,Vietnamese

Published on June 17, 2022 1:06 PM (GMT+8)
Last Updated on June 17, 2022 1:06 PM (GMT+8)