Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) Thái Lan đã sửa đổi đề nghị xuất khẩu sang Ấn Độ, đạt được thỏa thuận sang thị trường Đông Nam Á với chiết khấu

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Thái Lan đã điều chỉnh lại đề nghị xuất khẩu của mình sang Ấn Độ. Như đã thông báo cho SSESSMENTS.COM trong ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,ISC,India,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on July 1, 2022 11:37 AM (GMT+8)
Last Updated on July 1, 2022 11:37 AM (GMT+8)