Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polypropylene (PP) ở Trung Đông cung cấp cho Myanmar đã tăng lên ba con số mặc dù nhu cầu mờ nhạt do các yếu tố khác nhau gây ra

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân ở Myanmar đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng các chào hàng nhập khẩu đối với hàng hóa polypropylene (PP) của Trung Đông đến nước này đã tăng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Middle East,Myanmar,News,PP,SEA,Singapore,Vietnamese

Published on March 4, 2022 2:26 PM (GMT+8)
Last Updated on March 4, 2022 2:26 PM (GMT+8)