Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: những điều chỉnh đáng chú ý được phát hiện đối với chào hàng nhập khẩu đối với hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) châu Á đến Việt Nam, hồ sơ dự thầu đối với hàng hóa Trung Quốc bị từ chối

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam thông báo SSESSMENTS.COM rằng những điều chỉnh đáng chú ý đã được phát hiện trong các đề nghị nhập khẩu đối với hàng hóa polyvinyl ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,Japan,NEA,News,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on June 30, 2022 11:40 AM (GMT+8)
Last Updated on June 30, 2022 11:40 AM (GMT+8)