Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân Trung Quốc: việc khóa chặt liên quan đến coronavirus được đề xuất lại làm giảm giá hợp đồng tương lai, nhu cầu polypropylene (PP) và có thể làm gián đoạn lĩnh vực hậu cần

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng việc khóa chặt liên quan đến coronavirus được tái thiết đang làm ảnh hưởng đến giá thị trường kỳ hạn, nhu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,All Products,AlwaysFreeRegister,Asia Pacific,China,Freemium,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on March 18, 2022 2:05 PM (GMT+8)
Last Updated on March 18, 2022 2:05 PM (GMT+8)