Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Việt Nam: Một số chào hàng polypropylene (PP) nhập khẩu đã đảo ngược hướng đi

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng giá polypropylene (PP) nhập khẩu nhất định sẽ giảm trong tuần, cho thấy nhu cầu đi ngang hoặc giảm. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,All Products,AlwaysFreeRegister,Asia Pacific,China,Freemium,Korea,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on March 18, 2022 11:47 AM (GMT+8)
Last Updated on March 18, 2022 11:47 AM (GMT+8)