Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Tiêu hóa polypropylene toàn cầu: Châu phi, Châu Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, gà tây, Việt Nam tuần 3, 17-21 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Châu phi Vào tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 1, một nhà sản xuất Nigeria đã lật lại bảng giá đối với hàng hóa polypropylene (PP) ở tất cả ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Digest,Freemium,News,PP,Vietnamese

Published on January 24, 2022 1:00 PM (GMT+8)
Last Updated on January 24, 2022 1:00 PM (GMT+8)