Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Đánh giá về Trung Quốc LLDPE FIX C4 Market Tuần 28, ngày 12 tháng 7-16

Author: SSESSMENTS

Original gốc $ 1,120-1,145 / tấn Nhận xét của người chơi thị trường trên LLDPE Phim C4 Chợ như sau: "Tuần này, chúng tôi đã nhận được đề nghị nhập ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Vietnamese

Published on July 21, 2021 4:15 PM (GMT+8)
Last Updated on July 21, 2021 4:15 PM (GMT+8)