Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Đánh giá về Thị trường PP Homo Raffia của Trung Quốc Tuần 39, ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10

Author: SSESSMENTS

Xuất xứ Viễn Đông Á $ 1,330 / tấn Xuất xứ Trung Đông $ 1,330 / tấn NS xuất xứ Đông Nam Á 1.280-1.330 USD / tấn Nhận xét của ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on October 4, 2021 12:40 PM (GMT+8)
Last Updated on October 4, 2021 12:40 PM (GMT+8)