Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường indonesia: polypropylene (PP) trong nước và nhập khẩu, ngày 5-6 tháng 12

Author: SSESSMENTS

Đánh giá về thị trường Indonesia PP Homo Raffia Xuất xứ Trung Đông $955 /tấn xuất xứ Đông Nam Á $1,000-1,030/ tấn Nhận xét của những người tham gia thị ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on December 6, 2022 4:37 PM (GMT+8)
Last Updated on December 6, 2022 4:37 PM (GMT+8)