Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyetylen (PE) toàn cầu: điều gì đang xảy ra tuần 47, ngày 20-23 tháng 11 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Nhu cầu polyetylen (PE) ở Úc vẫn còn yếu và dự kiến ​​sẽ tiếp tục chậm trong thời gian tới. Một số người chơi tin rằng nhu cầu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Belgium,Central and East Europe,China,Egypt,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Middle East,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on November 23, 2023 11:53 AM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2023 11:53 AM (GMT+8)