Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyetylen (PE) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 22, ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Mua tình cảm cho polyetylen (PE) ở Bangladesh vẫn chưa được cải thiện. Các nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng không muốn mua hàng mới do lượng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Myanmar,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,Portugal,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on June 1, 2023 12:11 PM (GMT+8)
Last Updated on June 1, 2023 12:11 PM (GMT+8)