Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polypropylen (PP) toàn cầu: chuyện gì đang xảy ra tuần 37, ngày 11-14 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Bangladesh Các chào hàng PP Homo Raffia nhập khẩu từ Hàn Quốc đến Bangladesh thông qua một thương nhân Singapore hiện có giá USD1.065/tấn LC trả ngay, cơ sở CIF ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Canada,Central and East Europe,China,Czech Republic,Europe,ISC,India,Indonesia,Italy,Korea,Malaysia,NEA,News,Nigeria,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on September 14, 2023 12:11 PM (GMT+8)
Last Updated on September 14, 2023 12:11 PM (GMT+8)