Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 18, ngày 1-4 tháng 5 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Như đã lưu ý, giá chào PVC làm từ ethylene trong tháng 5 từ Thái Lan đến Bangladesh đã tăng USD20/tấn so với tháng trước, hiện có giá USD900/tấn. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,Europe,ISC,India,Indonesia,News,PVC,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on May 4, 2023 12:53 PM (GMT+8)
Last Updated on May 4, 2023 12:53 PM (GMT+8)