Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: 5 Điều Cần Lưu Ý Trên Thị Trường PET Trong Tuần Bắt Đầu Từ Ngày 07 Tháng 12

Author: SSESSMENTS

PET Trung Quốc  Hai tuần trước, giá PET nội địa tại Trung Quốc đã tăng lên 5,200-5,300 CNY/tấn (796-811 USD/tấn) do biến động của giá PTA và MEG. Tuy nhiên, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Freemium,Indonesia,NEA,News,PET,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on December 7, 2020 6:09 PM (GMT+8)
Last Updated on December 7, 2020 6:09 PM (GMT+8)