Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Các chào hàng nhập khẩu cho HDPE của Mỹ đến panama không có trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, chào hàng tái xuất từ Trung Quốc được coi là quá cao

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng ở Panama đã báo cáo SSESSMENTS.COM rằng các chào hàng nhập khẩu cho HDPE Film của Mỹ không có trong tuần ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,China,Latin America,Middle East,NEA,News,PE,US,Vietnamese

Published on February 24, 2023 11:39 AM (GMT+8)
Last Updated on February 24, 2023 11:39 AM (GMT+8)