Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường acrylonitrile butadiene styrene (ABS) indonesia, hàn quốc ngày 21 tháng 7 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM nhập khẩu acrylonitrile butadiene styrene (ABS) chào hàng từ Hàn Quốc đăng điều chỉnh nhẹ. Như đã thông báo, thương nhân ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Korea,NEA,News,SEA,Styrenics,Vietnamese

Published on July 21, 2023 4:28 PM (GMT+8)
Last Updated on July 21, 2023 4:28 PM (GMT+8)