Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyethylene (PE) của Trung Quốc, Trung Đông, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ ngày 24 tháng 11 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ với SSESSMENTS.COM nhập khẩu các ưu đãi polyetylen (PE) từ nhiều nguồn khác nhau, cùng với các giao dịch đã thực hiện. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Korea,Middle East,NEA,News,Oman,PE,Qatar,SEA,Saudi Arabia,Singapore,Thailand,UAE,US,Vietnamese

Published on November 24, 2023 6:14 PM (GMT+8)
Last Updated on November 24, 2023 6:14 PM (GMT+8)