Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyethylene (PE) saudi, qatar, việt nam ngày 23/11/2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt tiết lộ SSESSMENTS.COM rằng một số hợp đồng cung cấp một số loại polyethylene (PE) nhất định từ SABIC của Saudi sang Việt Nam đã được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Middle East,News,PE,Qatar,SEA,Saudi Arabia,Vietnam,Vietnamese

Published on November 23, 2023 11:04 AM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2023 11:04 AM (GMT+8)