Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường polyetylen (PE) Úc, Mỹ, singapore ngày 2 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân người Úc đã báo cáo với SSESSMENTS.COM về chào hàng Polyethylene (PE) nhập khẩu từ Mỹ và Singapore. Như đã thông báo, giá chào hàng HDPE Blow ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,Middle East,News,PE,SEA,Singapore,US,Vietnamese

Published on June 2, 2023 2:04 PM (GMT+8)
Last Updated on June 2, 2023 2:04 PM (GMT+8)