Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường polyetylen (PE) thái lan, đông nam á ngày 2 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Thái Lan tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng giá chào hàng mới nhất của công ty cho các lô hàng HDPE Blow Molding và HDPE Film tới ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PE,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on June 2, 2023 6:08 PM (GMT+8)
Last Updated on June 2, 2023 6:08 PM (GMT+8)