Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) Úc, Singapore ngày 13 tháng 10 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Australia thông báo SSESSMENTS.COM rằng thị trường khá im ắng trong tuần này và số lượng nhựa polypropylene (PP) tươi từ các nhà sản xuất nước ngoài ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,News,PP,Singapore,Vietnamese

Published on October 13, 2023 6:07 PM (GMT+8)
Last Updated on October 13, 2023 6:07 PM (GMT+8)