Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polypropylene (PP) Úc, singapore ngày 9 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Úc thông báo SSESSMENTS.COM về chào hàng Polypropylene (PP) nhập khẩu từ Singapore. Trong tuần bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, số lượng chào hàng polypropylene ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,News,PP,SEA,Singapore,Vietnamese

Published on June 9, 2023 3:45 PM (GMT+8)
Last Updated on June 9, 2023 3:45 PM (GMT+8)