Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường polypropylene (PP) thái lan ngày 2 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Giá chào polypropylene (PP) nội địa ở Thái Lan được coi là không hấp dẫn mặc dù đã có sự điều chỉnh. Như đã thông báo đến SSESSMENTS.COM , một ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on June 2, 2023 5:13 PM (GMT+8)
Last Updated on June 2, 2023 5:13 PM (GMT+8)