Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường polystyrene (PS) indonesia, việt nam, ngày 4 tháng 8 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia bỏ mua hàng polystyrene (PS) nhập khẩu từ Việt Nam sau khi giá điều chỉnh đáng kể. Như đã thông báo đến SSESSMENTS.COM , thương nhân ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,SEA,Styrenics,Vietnam,Vietnamese

Published on August 4, 2023 10:52 AM (GMT+8)
Last Updated on August 4, 2023 10:52 AM (GMT+8)