Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polystyrene (PS) Trung Quốc, Hàn Quốc ngày 28 tháng 7 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polystyrene (PS) của Hàn Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng công ty đã bán hết lượng hàng được phân bổ cho tháng 8. Như đã lưu ý, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Korea,NEA,News,Styrenics,Vietnamese

Published on July 28, 2023 3:11 PM (GMT+8)
Last Updated on July 28, 2023 3:11 PM (GMT+8)