Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường PP Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc ngày 29/08/2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam thông báo SSESSMENTS.COM về cập nhật thị trường polypropylene (PP) Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Việt Nam. Như đã đưa tin, giá chào polypropylene ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Korea,NEA,News,PP,Russia and CIS,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on August 29, 2023 6:15 PM (GMT+8)
Last Updated on August 29, 2023 6:15 PM (GMT+8)