Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, cập nhật thị trường polypropylene (PP) ngày 5 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia tiết lộ SSESSMENTS.COM rằng công ty đã điều chỉnh một số chào hàng polypropylene (PP) trong nước và chuyển sang các chào hàng khác trong tuần ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Korea,Malaysia,NEA,News,PP,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on September 5, 2023 2:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 5, 2023 2:00 PM (GMT+8)