Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Một số giá chào polypropylene (PP) nhập khẩu của Việt Nam sang Indonesia được điều chỉnh nhẹ, không có thỏa thuận nào do người mua đã mua hàng Trung Quốc

Author: SSESSMENTS

Một số chào hàng polypropylene (PP) nhập khẩu của Việt Nam sang Indonesia được điều chỉnh nhẹ. Theo ghi nhận, một nhà thương mại toàn cầu chào hàng PP Homo ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,NEA,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on February 21, 2023 2:30 PM (GMT+8)
Last Updated on February 21, 2023 2:30 PM (GMT+8)