Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Một sự điều chỉnh mạnh mẽ được phát hiện khi cung cấp Polypropylene (PP) nhập khẩu từ Trung Quốc đến Việt Nam

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam thông báo SSESSMENTS.COM rằng một sự điều chỉnh mạnh đã được phát hiện đối với chào hàng nhập khẩu polypropylene (PP) từ Trung Quốc sang ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on October 1, 2021 11:13 AM (GMT+8)
Last Updated on October 1, 2021 11:13 AM (GMT+8)