Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Hàn Quốc đã bắt đầu sửa đổi các chào hàng acrylonitrile butadiene styrene (ABS) nhập khẩu cho Indonesia, xem xét các điều kiện cung cấp

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia nói với SSESSMENTS.COM rằng một nhà sản xuất Hàn Quốc đã bắt đầu sửa đổi các chào hàng acrylonitrile butadiene styrene (ABS) nhập khẩu cho nước ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,SEA,Styrenics,Vietnamese

Published on February 20, 2023 4:59 PM (GMT+8)
Last Updated on February 20, 2023 4:59 PM (GMT+8)