Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Thái Lan đã sửa đổi giá bán polypropylene (PP) xuất khẩu, khoảng cách với nguyên liệu đầu nguồn được thu hẹp

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Thái Lan tiết lộ với SSESSMENTS.COM về việc sửa đổi các chào hàng polypropylene (PP) xuất khẩu của mình. Giá chào bán polypropylene (PP) xuất khẩu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,Naphtha,News,PP,Propylene,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on November 14, 2022 3:38 PM (GMT+8)
Last Updated on November 14, 2022 3:38 PM (GMT+8)