Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất Thái Lan: điều kiện nhu cầu được dự đoán sẽ hạn chế điều chỉnh giá đối với hàng hóa polystyrene (PS) xuất khẩu mặc dù biên lợi nhuận thấp

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Thái Lan lên tiếng SSESSMENTS.COM rằng điều kiện nhu cầu được dự đoán sẽ hạn chế việc điều chỉnh giá đối với hàng hóa polystyrene (PS) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Malaysia,News,SEA,Styrenics,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on May 2, 2023 12:20 PM (GMT+8)
Last Updated on May 2, 2023 12:20 PM (GMT+8)