Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) chào hàng đến Ai Cập được điều chỉnh nhẹ, hàng hóa trong nước vẫn giữ nguyên trạng

Author: SSESSMENTS

Như SSESSMEN TS.COM lưu ý, chào bán polyethylene terephthalate (PET) nhập khẩu sang Ai Cập đã điều chỉnh nhẹ trong tuần này. Theo báo cáo của một nhà sản xuất ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Egypt,Middle East,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on January 14, 2022 6:51 PM (GMT+8)
Last Updated on January 14, 2022 6:51 PM (GMT+8)