Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông báo Polyvinyl Chloride toàn cầu: Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Nga, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam Tuần 38, 20-24 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Bangladesh Giao dịch đối với hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) làm từ ethylene của Trung Quốc đến Bangladesh đã được ký kết ở mức cao hơn 35 đô la / ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Freemium,News,PVC,Vietnamese

Published on September 27, 2021 3:03 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 3:03 PM (GMT+8)