Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Ấn Độ nhận được sự khuyến khích từ các vấn đề về nguồn cung để điều chỉnh cung cấp Polypropylene (PP) được bản địa hóa trong bối cảnh nhu cầu không được hỗ trợ

Author: SSESSMENTS

Một nhà giao dịch tại Ấn Độ đã báo cáo với SSESSMENTS.COM về việc điều chỉnh giá bán polypropylene (PP) nội địa hóa đối với một số loại nhất định ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,News,PP,Vietnamese

Published on September 28, 2021 6:05 PM (GMT+8)
Last Updated on September 28, 2021 6:05 PM (GMT+8)