Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Ấn Độ: Sản phẩm Polypropylene (PP) được bản địa hóa cung cấp khả năng đáp ứng lạnh bất chấp việc sửa chữa, hàng hóa nhập khẩu được cung cấp ở mức cao do một số lý do nhất định

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Ấn Độ đã báo cáo với SSESSMENTS.COM mà các chào hàng polypropylene (PP) nội địa hóa đã nhận được phản ứng lạnh từ người mua mặc dù ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,ISC,India,Middle East,News,PP,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on September 10, 2021 6:05 PM (GMT+8)
Last Updated on September 10, 2021 6:05 PM (GMT+8)