Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thương nhân Indonesia từ chối nhập khẩu acrylonitrile butadiene styrene (ABS) từ Hàn Quốc, bị thu hút bởi các vật liệu địa phương

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia từ chối chào hàng acrylonitrile butadiene styrene (ABS) nhập khẩu từ Hàn Quốc. Như đã thông báo, chào hàng ABS Injection nhập khẩu từ một nhà ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Korea,NEA,News,SEA,Styrenics,Vietnamese

Published on February 10, 2023 5:37 PM (GMT+8)
Last Updated on February 10, 2023 5:37 PM (GMT+8)