Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Việt Nam công bố giá polyvinyl clorua (PVC) mới nhập khẩu từ nhiều nguồn gốc khác nhau, giá chào hàng sắp tới được dự đoán sẽ tăng

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam chia sẻ với SSESSMNETS.COM liên quan đến chào hàng polyvinyl clorua (PVC) nhập khẩu mới từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trong tuần bắt ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on April 7, 2023 2:45 PM (GMT+8)
Last Updated on April 7, 2023 2:45 PM (GMT+8)