Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Lợi nhuận Margin vẫn mỏng, nhà sản xuất PP Trung Quốc đóng cửa nhà máy để bảo trì

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất PP Trung Quốc được tiết lộ để SSESSMENTS.COM rằng PP xuất khẩu cung cấp từ cả nước vẫn được coi là không thể làm việc. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on July 2, 2021 4:21 PM (GMT+8)
Last Updated on July 2, 2021 4:21 PM (GMT+8)