Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

PlantsSSESSMENTS: đơn vị cracker khởi động lại prefchem của malaysia, đưa ra thông tin cập nhật về tình trạng của các nhà máy polyetylen (PE) và polypropylen (PP)

Author: SSESSMENTS

Các nguồn thị trường được báo cáo cho SSESSMENTS.COM rằng PRefChem của Malaysia đã khởi động lại đơn vị cracker của mình. Theo thông tin được cung cấp bởi các ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Ethylene,Malaysia,Naphtha,News,PE,PP,Plant,Propylene,SEA,Vietnamese

Published on December 5, 2022 11:45 AM (GMT+8)
Last Updated on December 5, 2022 11:45 AM (GMT+8)