Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

PlantsSSESSMENTS: tập đoàn hóa chất và nhựa tổng hợp của philippines (genchem) để tiến hành ngừng hoạt động bảo trì tại nhà máy polyvinyl clorua (PVC)

Author: SSESSMENTS

Một nguồn từ Hiệp hội Hóa chất và Nhựa tổng hợp của Philippines (GenChem) đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng công ty có kế hoạch tiến hành ngừng hoạt động ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PVC,Philippines,Plant,SEA,Vietnamese

Published on June 1, 2023 2:30 PM (GMT+8)
Last Updated on June 1, 2023 2:30 PM (GMT+8)