Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

QuarterlySSESSMENTS: Giá PP Việt Nam Trong Quý 3 Năm 2020

Author: SSESSMENTS

Nhu cầu đối với hạt nhựa PP trong Quý 3 đang trên một quỹ đạo tiêu cực Sự cố sản xuất tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,Quarterly,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on October 9, 2020 11:37 AM (GMT+8)
Last Updated on October 9, 2020 11:37 AM (GMT+8)