Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

RumourSSESSMENTS: nguồn: nhựa formosa Hoa Kỳ đóng cửa nhà máy polyvinyl clorua (PVC)

Author: SSESSMENTS

Nguồn thị trường đã thông báo SSESSMENTS.COM rằng Formosa Plastics USA đã đóng cửa nhà máy polyvinyl clorua (PVC) để bảo trì. Như đã thông báo, nhà sản xuất đã ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,PVC,Rumour,Taiwan,Vietnamese

Published on February 14, 2022 2:12 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2022 2:12 PM (GMT+8)