Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 7

Author: SSESSMENTS

Ưu đãi nhập khẩu trong nước, Polypropylene (PP) ở Trung Quốc được dịch chuyển theo cùng một hướng, ưu đãi nhập khẩu có sẵn ở hình ba chữ số Nhập ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on July 13, 2022 6:22 PM (GMT+8)
Last Updated on July 13, 2022 6:22 PM (GMT+8)